Meer over Kerkenraad

Diaconie

Diaconaat

Het college van diakenen heeft tot taak het diaconaat binnen en buiten de gemeente te bevorderen. Diaconaat betekent dienstbaar zijn, bereid zijn de ander met de daad te helpen. De gemeente is in al haar leden geroepen tot de dienst der barmhartigheid. De diakenen bevorderen door hun voorlichting en leiding, dat de gemeenteleden gehoor geven aan deze diaconale roeping. Daarnaast treffen de diakenen, waar nodig, voorzieningen tot verlening van diensten aan hen, die hulp behoeven en tot bevordering van het maatschappelijk welzijn.

Collecten en giften

Om met de daad te kunnen helpen, is geld nodig. Daarom wordt er wekelijks een diaconale collecte gehouden. Deze zijn bestemd voor eigen middelen, d.w.z. voor diaconale werkzaamheden binnen onze eigen gemeente. Daarnaast voor instellingen die onze steun nodig hebben en regionaal of landelijk hulp verlenen of dienstbaar zijn op het gebied van gehandicaptenzorg, onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke en sociale zorg, enzovoorts. De avondmaalscollecten worden per jaar aan een vooraf in Hersteld Hervormd Zeeland bekend gemaakt doel geschonken.

Hoeksteenhulp

Het is nog een groot goed, dat er vanwege de overheid allerlei hulp geboden wordt bij zorgelijke omstandigheden. Toch is dat niet altijd in elke situatie afdoende. Vandaar dat vanuit de gemeente een mogelijkheid wordt geboden om aanvullend hulp te verlenen. Soms is de hulpvraag meer gericht op mannenhulp, terwijl een ander geval meer gebaat is bij vrouwenhulp. De kerkenraad wil deze vorm van hulpvaardigheid graag ondersteunen. Onder ruggespraak met de diaconie heeft een tweetal personen de coördinatie op zich genomen om een aanvraag te beoordelen en ter hand te nemen.  We hopen dat deze “Hoeksteenhulp” in een behoefte voorziet en mag bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid in de gemeente.

Grootletter-Bijbel

De diaconie bezit drie uitgaven van een grootletter-Bijbel. Misschien hebt u moeite met lezen vanwege de kleine letters. Dan is dit een uitgelezen mogelijkheid voor u, want u kunt deze lenen. Schroom niet en neem contact op met één van de diakenen en we zorgen ervoor dat er één bij u terechtkomt.

  • © hersteld hervormde kerk 2021