Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Overkomst naar onze gemeente

Wanneer u het voornemen hebt om zich bij onze gemeente aan te sluiten, dan komt u in de zogenaamde “Overkomstprocedure”. Deze procedure kunt u opvragen bij de scriba van de kerkenraad. Kort en goed komt het hierop neer:

Stap 1: aanmelden bij de scriba
1) U meldt zich aan bij de scriba per mail of brief, geeft aan hoe lang u al in onze gemeente de diensten bezoekt (en op welke locatie) en hoeveel keer per zondag u dat doet;
2) U schrijft kort wie u bent en – indien van toepassing – geeft u de namen en geboortedata van uw gezin aan en of u en de anderen belijdend lid, dooplid of anderszins zijn;
3) Tevens geeft u kort aan welke redenen er zijn om zich bij onze gemeente aan te willen sluiten (en een eventuele huidige gemeente te verlaten);
4) Daarnaast geeft u aan of er onenigheid is met gemeenteleden of kerkenraad van de gemeente waar u nu lid van bent en / of er een maatregel van tucht op u van toepassing is.

Stap 2: de scriba mailt u de procedure toe en vraagt de wijkouderling contact met u op te nemen voor een kennismakingsbezoek. Het is wenselijk dat u voordat zij komen ook uw eigen kerkenraad op de hoogte brengt van uw voornemen en beweegredenen. Dit om te voorkomen dat uw eigen kerkenraad laat in het gehele traject betrokken is.

Stap 3: de wijkouderling brengt u samen met een diaken een kennismakingsbezoek. Een verslag daarvan wordt op de kerkenraad besproken.

Stap 4: wanneer de kerkenraad instemt met uw verzoek (op basis van het verslag en de indrukken van de broeders die op bezoek zijn geweest), wordt u uitgenodigd voor de overkomstkring. Dit zijn 4 avonden waarop u verplicht verwacht wordt (samen met uw echtgenoot / echtgenote wanneer daar sprake van is en volwassen kinderen);

Stap 5: na het volgen van de overkomstkring geeft u aan of u volhardt in uw verzoek om lid te worden van onze gemeente. U geeft dat aan bij de wijkouderling van onze gemeente, die vervolgens contact legt met de kerkenraad van uw huidige gemeente. U dient op dit moment ook minimaal een half jaar de diensten bij ons trouw te bezoeken en een 2-tal doop- en avondmaalsdiensten te hebben bijgewoond.

Stap 6: de kerkelijke papieren worden overhandigd aan de scriba van onze gemeente.

Stap 7: wanneer de kerkenraad van uw huidige gemeente uw attestatie zonder problemen afgeeft, wordt u uitgenodigd voor de avond van de ‘derde belijdenisvraag’, Daarmee geeft u aan dat u zich voortaan voor de gemeente zowel thuis als in de gemeente wilt inzetten. U belooft trouw aan de Schrift en het lezen daarvan, trouw te zijn in de gebeden en kerkgang, uw gaven te geven aan de opbouw van het Koninkrijk van God en erkent het opzicht van de kerkenraad over leer en leven.

Stap 8: u wordt vermeld in Hersteld Hervormd Zeeland (ons kerkblad) en wordt gevraagd een foto met een kort kennismakingstekstje te laten plaatsen in De Nieuwshoek. U wordt daar verder over geïnformeerd tijdens de Overkomstkring.

De derde belijdenisvraag luidt als volgt:

Wilt u, in de gemeenschap van de algemene christelijke kerk, waarvan ook de Hersteld Hervormde Kerk gestalte is, en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de Gemeente van Christus?
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024