Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Gaven-inventarisatie

Inzet van gaven in de gemeente
In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd. Graag betrekken we de hele gemeente bij de verdeling van deze activiteiten. Daarom leggen we u/jou, als (nieuw) lid van onze gemeente, graag deze gaveninventarisatielijst voor, waarop u/jij kan aangeven wat  uw/jouw ervaring is en voorkeur heeft.

In 1 Korinthe 12 schrijft Paulus over het lichaam dat uit vele leden bestaat, en dat we elkaar nodig hebben, ieder met zijn/haar eigen gaven. Op deze manier kunnen we voor elkaar zorg dragen: ´En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.´ (1 Kor. 12:26, 27)

Er zijn veel gemeenteleden die zich al heel actief inzetten in de gemeente, daar zijn we dankbaar voor. Zonder elkaars inzet, meeleven en gebed kunnen we geen christelijke gemeente zijn. Deze inventarisatie is bedoeld om de activiteiten beter te verdelen, waarbij zo mogelijk alle gemeenteleden bijdragen aan de activiteiten in de gemeente, juist op een manier die bij u/jou past.

Praktische ondersteuning in de gemeente
Onder het kopje ´praktische ondersteuning in de gemeente´ staan activiteiten vermeld waarbij mede-gemeenteleden kunnen worden geholpen. Dit wordt aangestuurd door de coördinatoren en uitgevoerd door vrijwilligers van Hoeksteenhulp. We merken daarbij graag op dat het hier situaties betreft die gemeenteleden zelf niet aankunnen, en waarbij een andere vorm van mantelzorg niet of beperkt voorhanden is.
Klik HIER voor meer informatie over Hoeksteenhulp.

Inzet naar aanleiding van deze inventarisatie
Na inventarisatie kijken we waar we uw/jouw bijdrage kunnen inzetten. Het kan betekenen dat we bij bepaalde activiteiten al voldoende mensen beschikbaar hebben, en in dat geval wordt uw/jouw hulp hiervoor dus niet (meteen) gevraagd.

Ideeën aanvullende activiteiten
Heeft u/heb jij zelf ideeën voor aanvullende activiteiten die niet vermeld staan in deze lijst? We horen dat graag! Onderaan de lijst staan een aantal blanco regels. Noteer(t) u/jij deze ideeën daar.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de lijst!

Klik HIER om het formulier in te vullen of scan de QR-code om met een mobiel apparaat verder te gaan.

Hartelijk dank voor het invullen namens uw kerkenraad en kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2024