Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Evangelisatiecommissie

In onze gemeente bestaat het verlangen om onze naasten de blijde boodschap van het evangelie te brengen. De boodschap van vergeving van de zonden voor zondaren. De Heere Jezus heeft ons die opdracht zelf gegeven in Markus 16:15: “En Hij zei: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Het is een opdracht voor de hele gemeente, voor iedere gelovige!

Evangeliseren, het Woord brengen op plekken waar het niet meer aanwezig is of minder aanwezig is. Dat kan soms heel dichtbij zijn. Mensen vertellen Wie God is, wie de mens is, wat zonde is en hoe God ons de zonde vergeeft. Met het besef van de zonde is krijgt de boodschap van het evangelie zo’n onuitsprekelijke waarde!
Hij voor ons, wie kan het bevatten?

Bij alles wat we als gemeente en als evangelisatiecommissie ondernemen is het gebed onmisbaar.
Bidt u/bidden jullie mee voor al het evangelisatie werk, steunend op de belofte van de Heere Jezus zelf uit Handeling 8:1: “Maar gij zult ontvangen den kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde”!

De evangelisatiecommissie bestaat uit de volgende personen:

Frans Nieuwenhuyzen (voorzitter)
Arjan Moerdijk (penningmeester)
Mariëtte Midavaine (secretaresse)
Marlies Nieuwenhuyzen

Contactpersoon namens de kerkenraad: Niels Goud
Email: evangelisatie@hhggoes.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024