Dagelijks Woord

Meer over Onze gemeente

Gebedskring

Naast de prediking is gebed één van de belangrijke pijlers van het gemeenteleven. In de Bijbel vinden we de oproep om samen en voor elkaar te bidden:

 

 • Mensen worden bij elkaar geroepen om o.a. te (aan)bidden:
  • Psalm 95:6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.
 • Dit samenkomen is een gemeenschappelijk iets, niet alleen voor de persoonlijke stille tijd: 
  • Jakobus 5:16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.  
 • Niemand wordt uitgesloten en er is sprake van eensgezindheid. Daarnaast werkt God krachtig op het collectief gebed: 
  • Handelingen 1:14  Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen. 
  • Handelingen 4:24 En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn. (...) 
  • Handelingen 4:31  En als zij gebeden hadden, werd de plaats, in welke zij vergaderd waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid. 
 • Niet alleen de hele gemeente, maar ook een afvaardiging van de gemeente mag samenkomen, zodat er ook een gedurig gebed is: 
  • Handelingen 12:5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar van de Gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. 
 • God belooft Zijn aanwezigheid bij samenkomsten in Zijn Naam: 
  • Mattheüs 18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

Tijdens de gebedsavonden wordt gebeden voor de gemeenteleden, al het werk wat verzet wordt binnen en buiten de gemeente, maar ook voor ontwikkelingen in en buiten ons land die de aandacht vragen. Als u bid- of dankpunten heeft en daar gebed voor wilt vragen, dan kunt u een van de leden van de gebedskring benaderen of een mailtje sturen naar het e-mailadres gebedskring@hhggoes.nl. Ook u bent van harte welkom om met ons mee te bidden tijdens de gebedsavonden. Kijk voor de actuele data in de agenda op deze website.

 • © hersteld hervormde kerk 2024